สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี

สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.6