รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520101010009 นายธนโชติ นนทการ
ยืนยัน
2 6520101010018 นายอนุชา บุญสูง
ยืนยัน
3 6520101010019 นายอนุชิต พันธ์งาม
ยืนยัน
4 6520101010022 นายพงศกร บัวลอย
ยืนยัน
5 6520101010026 นายจิตติพันธ์ อ้นมา
ยืนยัน
6 6520101010029 นายพีรพัฒน์ แสนทวีสุข
ยืนยัน
7 6520101010032 นายรัฐภูมิ. นาแพง
ยืนยัน
8 6520101010034 นางสาวอริสา ณรงค์ษร
ยืนยัน
9 6520101010059 นายเกษมรัตน์ บุญหลัง
ยืนยัน
10 6520101010075 นายณัฏฐชัย สุขกาย
ยืนยัน
11 6520101010082 นายกรรชิด มันอาษา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
12 6520101010119 นายนราวิชญ์ ขจรศิลป์
ยืนยัน
13 6520101010130 นายสิรวิชญ์ บุญจูง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
14 6520101010154 นาย พรหมประสิทธิ์ แก้วก่อง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
15 6520101010164 เด็กชายสราวุธ จันทวี
ยืนยัน
16 6520101010200 นายฐิติวิวัฒน์ ศรีสอาด
ยืนยัน
17 6520101010201 นายธนากร วงค์อ่อง
ยืนยัน
18 6520101010220 นายอนุชา ศุภเสถียร
ยืนยัน
19 6520101010293 นายเมธาสิทธิ์ บวรเศรษฐพร
ยืนยัน
20 6520101010296 นางสาวฐาปนี เชยชิด
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
21 6520101010356 นายศักดิ์ชัย แสวงหา
ยืนยัน
22 6520101010384 เด็กชายพงษ์ปณต เยาวรัตน์
ยืนยัน
23 6520101010388 นายรุ่งฤทธิ์ นามเรืองศรี
ยืนยัน
24 6520101010420 นายกรุงไทย ทวีวัน
ยืนยัน
25 6520101010460 นายปวริศดิ์ บุญจรัส
ยืนยัน
26 6520101010465 นายจิรัฐติกาล ทองเย็น
ยืนยัน
27 6520101010479 นายรัฐธรรมนูญ งามปัญญา
ยืนยัน
28 6520101010489 นายกิตติพงศ์ คำแดง
ยืนยัน
29 6520101010491 นายนรินทร์ธร สีแดง
ยืนยัน
30 6520101010538 นายนัฐวุฒิ สุดเต้
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
31 6520101010539 นายธิวากร ปินะกัง
ยืนยัน
32 6520101010578 เด็กชายธีรศักดิ์ เดชมุงคุณ
ยืนยัน
33 6520101010627 นายวิชาญ เจริญสุข
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
34 6520101010628 นายกตัญญู มาลี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
35 6520101010632 เด็กชายสุรศักดิ์ นิยมชาติ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
36 6520101010633 นายปฏิรูป เผ่าสีหา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
37 6520101010641 นายณรงค์ พุ่มจันทร์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
38 6520101010655 นายณัฐวุฒิ จานเขื่อง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
39 6520101010674 เด็กชายต้นตระการ โสดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
40 6520101010676 นายพนัส เชื้อแสน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
41 6520101010679 นายกฤตนัย คำมี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
42 6520101010695 นายวุฒิชัย ดอนน้อย
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร