จำนวนผู้สมัครทั้งหมด : 300 คน
จำนวนผู้สมัครวันนี้ : 13 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 04-12-2023
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทวิภาคี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายม.6
ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)