รายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 65201040130008 นางสาวจีระภา อุ่นแสง อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
2 65201040130088 นายทินภัทร มาลาสาย อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
3 65201040130112 นายเกียรติยศ พัวทวี อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
4 65201040130118 นายทัตตะพล ทองไทย อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
5 65201040130132 นายอายุธศักดิ์ จันดากร อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
6 65201040130207 นายเกียรติคุณ แสวงพันธ์ อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
7 65201040130283 นายธีรภัทร วงศ์ละคร อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
8 65201040130319 นายภาณุมาศ ศรีสุธรรม อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
9 65201040130361 นายธีรพล รักพรม อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
10 65201040130529 นายกานต์ พันธ์เพ็ง อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
11 65201040130549 นายทัชชกร สารการจิรโชติ อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
12 65201040130569 นายพชรพล สีฟ้า อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
13 65201040130589 นายวันชนะ รสเศรษฐา อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
14 65201040130619 นายภานุพงศ์ ดาทวี อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
15 65201040130624 นายณัฐพล ดวงโสภา อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
16 65201040130645 นายอภิสิทธิ์ พวงอินทร์ อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
17 65201040130030 นางสาวณัฐนฬาลักษณ์ แผนภิรมย์ การสมัครหมดอายุ
18 65201040130037 นายนัฐพล ผายกลาง การสมัครหมดอายุ
19 65201040130092 นายธีรภัทร วงศ์ละคร การสมัครหมดอายุ
20 65201040130120 นายกฤษฎา ศรีสง่า การสมัครหมดอายุ
21 65201040130155 นายสุธินันท์ เหระวัน การสมัครหมดอายุ
22 65201040130218 นางสาวอรัญญา จิตรจันทร์ การสมัครหมดอายุ
23 65201040130219 นายกฤตเมธ ศรีสุรัตน์ การสมัครหมดอายุ
24 65201040130244 นายสุธินันท์ เหระวัน การสมัครหมดอายุ
25 65201040130253 นายกานต์ พันธ์เพ็ง การสมัครหมดอายุ
26 65201040130265 นายสุธินันท์ เหระวัน การสมัครหมดอายุ
27 65201040130284 นายสุรยุทธ น้อยวงษ์ การสมัครหมดอายุ
28 65201040130297 นายธีรพล รักพรม การสมัครหมดอายุ
29 65201040130369 นายสุธินันท์ เหระวัน การสมัครหมดอายุ
30 65201040130372 นายธีรศักดิ์ พัดทาป การสมัครหมดอายุ
31 65201040130390 นายพิพัฒน์ งามพงษ์ การสมัครหมดอายุ
32 65201040130408 เด็กชายตนุภัทร พรตรัยมาศ การสมัครหมดอายุ
33 65201040130438 นายนครินทร์ วงศ์ทองดี การสมัครหมดอายุ
34 65201040130450 นายสุวรรณชาติ สุขอ้วน การสมัครหมดอายุ
35 65201040130467 นายตนุภัทร พรตรัยมาศ การสมัครหมดอายุ
36 65201040130485 นายชานน จันทะราช การสมัครหมดอายุ
37 65201040130552 นายสุรยุทธ น้อยวงษ์ การสมัครหมดอายุ
38 65201040130565 นายธีรศักดิ์ พัดทาป การสมัครหมดอายุ
39 65201040130596 นายสุภกฤษฎิ์ วิลาวัลย์ การสมัครหมดอายุ
40 65201040130613 นายพีรพัฒน์​ ดาวศุกร์ การสมัครหมดอายุ
41 65201040130614 เด็กชายณัฐวุฒิ ปัตถา การสมัครหมดอายุ
42 65201040130630 นายณัฐวุฒิ ฝั้นป่าหมุ้น การสมัครหมดอายุ
43 65201040130652 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์ผล การสมัครหมดอายุ
44 65201040130654 นางสาววราภรณ์ สุวรรณกูฏ การสมัครหมดอายุ