รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520104010024 นายวีรภัทร นามโยธา
ยืนยัน
2 6520104010050 นายเชษฐา กุนทมุนี
ยืนยัน
3 6520104010052 เด็กหญิงกรนันท์ สมละออ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
4 6520104010145 นางสาววรรณิดา แจ่มจันทร์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
5 6520104010203 นายธราธิป นวลวรรณ
ยืนยัน
6 6520104010204 นายชนะชัย รัตนะโสภา
ยืนยัน
7 6520104010206 นายนนทวัฒน์ เทียนชัย
ยืนยัน
8 6520104010213 นางสาวอนุธิดา บุสภาค
ยืนยัน
9 6520104010247 นายพีรกร เถาว์หมอ
ยืนยัน
10 6520104010267 นายสุริยา โพธิ์ศิริ
ยืนยัน
11 6520104010277 นายอัครชา ประดับวงศ์
ยืนยัน
12 6520104010281 เด็กชายวิทวัส จันจิตร
ยืนยัน
13 6520104010289 นายภัคธร มุขเชิด
ยืนยัน
14 6520104010299 เด็กชายภานุวัฒน์ คำแดง
ยืนยัน
15 6520104010300 นายธีรวัช แดนดี
ยืนยัน
16 6520104010302 นายจักรี ลิขิตพงศ์ธร
ยืนยัน
17 6520104010303 นายสิริชัย หอมหวล
ยืนยัน
18 6520104010304 นายณัฐบดินทร์ คำโสภา
ยืนยัน
19 6520104010316 นางสาวสายฝน พรมหาชัย
ยืนยัน
20 6520104010403 นายธนภัทร เจริญสุข
ยืนยัน
21 6520104010404 นายพนธกร นาคำ
ยืนยัน
22 6520104010405 นายสุวินัย ถิ่นขาม
ยืนยัน
23 6520104010410 นางสาววรนันท์ ภาคศิริ
ยืนยัน
24 6520104010454 เด็กชายทวีศักดิ์ นันทบุตร
ยืนยัน
25 6520104010457 เด็กชายภัทรพงศ์ เกษกุล
ยืนยัน
26 6520104010458 เด็กชายกษิดิ์เดช พรหมคุณ
ยืนยัน
27 6520104010461 เด็กชายกวินภพ วายโสกา
ยืนยัน
28 6520104010467 เด็กชายอติโรจน์ คำเติม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
29 6520104010480 เด็กชายจักริน อุทธา
ยืนยัน
30 6520104010495 นายจักริน ประสานทอง
ยืนยัน
31 6520104010604 นายปฏิภาณ เถาทุมมา
ยืนยัน
32 6520104010606 นางสาวกมลวรรณ แก้วมงคล
ยืนยัน
33 6520104010614 นายจีรภัทร บัวแก้ว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
34 6520104010616 นายแมทธิว จำปาอ่อน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
35 6520104010621 นางสาวนาตาลี ฉัตรสุวรรณ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
36 6520104010625 นายสงกรานต์ สายสุพรรณ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
37 6520104010638 เด็กชายธนนันท์ หวังชื่น
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
38 6520104010642 นายชัยวัฒน์ วงค์ใหญ่
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
39 6520104010643 นายสุวรรณชาติ สุขอ้วน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
40 6520104010647 เด็กชายนันท์มนัส พูลผล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
41 6520104010660 เด็กชายฉัตรโชค โภคพันธ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
42 6520104010665 เด็กชายอติวิชญ์ กิ่งทอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
43 6520104010698 นายณัฐวุฒิ แช่มชื่น
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร