รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530104010015 นายขจรศักดิ์ บุญครอง
ยืนยัน
2 6530104010058 นายพรหมลิขิต พรมสุข
ยืนยัน
3 6530104010083 นายชลชัย ทองชุม
ยืนยัน
4 6530104010106 นายทนงศักดิ์ เหมธร
ยืนยัน
5 6530104010108 นายชัยวัฒน์ กิ่งจันทร์
ยืนยัน
6 6530104010110 นายคุณานนท์ สมเพราะ
ยืนยัน
7 6530104010112 นายธนกฤต เเพงทรัพย์
ยืนยัน
8 6530104010116 นายกฤษดา เกษกุล
ยืนยัน
9 6530104010117 นายศิริมงคล สายสมบัติ
ยืนยัน
10 6530104010166 นายเจนณรงค์ ใจแก้ว
ยืนยัน
11 6530104010183 นายสนธยา หม่องคำธิ
ยืนยัน
12 6530104010199 นายพัฒนโชค สงวนสิน
ยืนยัน
13 6530104010345 นายธีรภัท​ร อบมา
ยืนยัน
14 6530104010439 นางสาวมุชิตา อนุสนธิ์
ยืนยัน
15 6530104010546 นายเทอดศักดิ์ ภาระเวช
ยืนยัน
16 6530104010567 นายธราเทพ ท่อนจันทร์
ยืนยัน
17 6530104010600 นายพีรพัฒน์ ทับสิน
ยืนยัน
18 6530104010609 นายกนกพงค์ ชวนเชย
ยืนยัน
19 6530104010685 นายพีรพัทธ์ ป้องลอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร