รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520106010518 นายอิสเตียน เกื้อทาน
ยืนยัน
2 6520106010620 นางสาวรัชนก เดชะคำภู
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร