รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6540104010566 นายจักรพันธ์ อินทวงษา
ยืนยัน
2 6540104010603 นายสิทธิภาคย์ อารีย์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร