รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520128010020 นายธนวัฒน์ อินธิราช
ยืนยัน
2 6520128010030 นายวุฒิไกร กิติราช
ยืนยัน
3 6520128010097 นางสาวพิมพ์รัชดา คำโสภา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
4 6520128010107 นางสาวพัชราภรณ์ มะละปะที
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
5 6520128010113 เด็กหญิงอรนลิน จันทร์กอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
6 6520128010141 นางสาวปิยะนุช ยอดยิ่ง
ยืนยัน
7 6520128010311 นางสาวสุวรรณนี สมหวัง
ยืนยัน
8 6520128010318 นายปภาวินท์ บัวบาล
ยืนยัน
9 6520128010324 เด็กหญิงน่านฟ้า มานะดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
10 6520128010337 นายปภังกร นิชรัตน์
ยืนยัน
11 6520128010346 นางสาวอารีรัตน์ พนมไผ่
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
12 6520128010352 นางสาวสุพิชชา ชุมสิทธิ์
ยืนยัน
13 6520128010381 นายคัคเนศวร์ อรอินทร์
ยืนยัน
14 6520128010401 นางสาวสุกัญญา สะอาด
ยืนยัน
15 6520128010402 นายธาวิน ภูบรรสุข
ยืนยัน
16 6520128010416 นางสาวพิชญารัตน์ โพธิ์ศรี
ยืนยัน
17 6520128010488 นายธนวัฒน์ ย่าพรหม
ยืนยัน
18 6520128010497 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ศรีพันธ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
19 6520128010498 เด็กหญิงกรวิกา สาริบุญ
ยืนยัน
20 6520128010508 นางสาวสุปรียา พิทักษ์วาปี
ยืนยัน
21 6520128010525 นายมนัสกร จันทร์อ่อน
ยืนยัน
22 6520128010527 เด็กชายรัชพล ถนอมบุญ
ยืนยัน
23 6520128010528 นายกันตพงศ์ ต้นสาย
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
24 6520128010579 เด็กหญิงหทัยรัต สิงหัดสา
ยืนยัน
25 6520128010580 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ล้อมสุข
ยืนยัน
26 6520128010589 นายเขื่อนเพชร ทบบุญ
ยืนยัน
27 6520128010626 นายบุณยกร สนสุวัน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
28 6520128010631 นางสาวบุญทริกา แม่นยำ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร