รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาโยธา สาขางาน โยธา

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530121110027 นางสาวศศิกานต์ ป่วนครบุรี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
2 6530121110062 นายอภิเชษฐ์ เครือศรี
ยืนยัน
3 6530121110071 นางสาวมนัสนันท์ โสภาน้อย
ยืนยัน
4 6530121110096 นางสาวว​ราภรณ์​ บุญ​ส​มยา​
ยืนยัน
5 6530121110111 นางสาวสุวรรณา อุ่นศิลป์
ยืนยัน
6 6530121110142 นายนพพร ศรีอ่อนตา
ยืนยัน
7 6530121110146 นายกฤตเมธ บัวจันทร์
ยืนยัน
8 6530121110149 นางสาวภาวินี โมระชาติ
ยืนยัน
9 6530121110152 นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา
ยืนยัน
10 6530121110163 นายเบญจมินทร์ หาญชนะ
ยืนยัน
11 6530104110171 นายอภิลักษ์ ดวงจำปา
ยืนยัน
12 6530121110185 นางสาวชนิตา เกษาพันธ์
ยืนยัน
13 6530121110186 นางสาวรุ่งนภา ศรีอักษร
ยืนยัน
14 6530121110208 นางสาวภัณฑิรา ศรีทา
ยืนยัน
15 6530121110333 นางสาวกาญจนา แก้วคำ
ยืนยัน
16 6530121110350 นางสาวอริสา​ ทรัพย์​พร้อม​
ยืนยัน
17 6530121110354 นายราชันต์ ทาเทพ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
18 6530121110359 นางสาวจินดารัตน์ คำขาว
ยืนยัน
19 6530121110366 นายราชันย์ราเชนทร์ กาญจนกาศ
ยืนยัน
20 6530121110382 นายราชันต์ ทาเทพ
ยืนยัน
21 6530121110414 นายณัฐภัทร บุญทอง
ยืนยัน
22 6530121110441 นายลัภนนทน์ ศักดา
ยืนยัน
23 6530121110442 นายรุ่งราชัน ขันคำ
ยืนยัน
24 6530121110450 นางสาววรัญญา ดาวเงิน
ยืนยัน
25 6530121110452 นายเอกบุรุษ บุญปก
ยืนยัน
26 6530121110455 นางสาวรจนา ขนานไพร
ยืนยัน
27 6530121110463 นายธีระพงษ์ ยินดี
ยืนยัน
28 6530121110464 นายทรงฤทธิ์ แก้วศรี
ยืนยัน
29 6530121110470 นายจิรายุทธ นะโส
ยืนยัน
30 6530121110473 นางสาวกิตติวรรณ กาหลง
ยืนยัน
31 6530121110492 นายวิชญ์ภาส สีลาที
ยืนยัน
32 6530121110494 นางสาวเมทิณี สุณี
ยืนยัน
33 6530121110505 นายกิตติศักดิ์ เสนะ
ยืนยัน
34 6530121110513 นายฉัตรมงคล ศรีผ่องใส
ยืนยัน
35 6530121110521 นายวุฒิธวัช มงคลอุทก
ยืนยัน
36 6530121110532 นางสาวหทัยชนก กล้าหาญ
ยืนยัน
37 6530121110542 นายอมรเทพ กั้วนามน
ยืนยัน
38 6530121110559 นางสาวทิพนภา ดวงดี
ยืนยัน
39 6530121110564 นายวรวุฒิ รักโคตร
ยืนยัน
40 6530121110599 นางสาวอพิชญา ชาภักดี
ยืนยัน
41 6530121110612 นางสาวชณาณัณฑ์ หอมพิกุล
ยืนยัน
42 6530121110623 นางสาวอภิชยา บุญพอ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
43 6530121110645 นายนัทธ์ชนัน ไชยโกฏิ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
44 6530121110687 นางสาวทักษพร โพธิ์ขาว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
45 6530121110689 นายวุฒิชัย เเม่นทอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร