รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530128110003 นายณัฐพล จันทร์ทวายศ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
2 6530128110231 นางสาวสุภาวิดา คูณราช
ยืนยัน
3 6530128110232 นางสาวธนภรณ์ สายสุด
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
4 6530128110235 นางสาวเมทนี วงษาลี
ยืนยัน
5 6530128110239 นายเนติศักดิ์ ภิญโญยศโสภณ
ยืนยัน
6 6530128110252 นางสาวพิฐสุดา มหุนี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
7 6530128110271 นางสาวสุจิรา พาภิรมย์
ยืนยัน
8 6530128110292 นายเกรียงไกร จูมทอง
ยืนยัน
9 6530128110343 นายพัทธ์วศิน อ่างศิลป์
ยืนยัน
10 6530128110375 นายสุภากร ปราบภัย
ยืนยัน
11 6530128110386 นางสาวกัลยา แก้วโวหาญ
ยืนยัน
12 6530128110390 นายภูริภัทร์ ชำนาญเวช
ยืนยัน
13 6530121110448 นางสาวประวีณา สายสี
ยืนยัน
14 6530121110449 นางสาวชลิตา นนทะใส
ยืนยัน
15 6530128110536 นางสาวกันยารัตน์ เเสนโสม
ยืนยัน
16 6530128110593 นายนายอลงกรณ์ สงครินทร์
ยืนยัน
17 6530128110594 นายธนภูมิ สมสุข
ยืนยัน
18 6530128110596 นางสาวสุวิชาดา ตรีหาญ
ยืนยัน
19 6530128110684 นายฉัตรมงคล พันธุ์มา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร