รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520102010002 นางสาวทรรศนีย์ สายแวว
ยืนยัน
2 6520102010012 นายเพชรศิวะ ศิริวงศ์
ยืนยัน
3 6520102010066 นายนัฐดนัย สมนึก
ยืนยัน
4 6520101010153 นายศราวุธ สมตัว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
5 6520102010155 นายธนชาติ แสนทวีสุข
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
6 6520102010181 เด็กหญิงปภัสสร พลชัย
ยืนยัน
7 6520102010205 นายธนา แดงเดช
ยืนยัน
8 6520101010234 นางสาวรุ่งไพลิน อวยพร
ยืนยัน
9 6520102010294 นายศักดิ์ดนัย ยืดยาว
ยืนยัน
10 6520102010332 เด็กชายวิระชัย บุญเนตร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
11 6520102010371 นางสาววิรัญชนา สายศร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
12 6520102010411 นายพีรพัฒน์ จันทะโส
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
13 6520101010481 นายนพรัตน์ สังข์ศรี
ยืนยัน
14 6520102010490 นางสาวปาลิตา สุดถนอม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
15 6520102010517 นายเจษฎาพิวัฒน์ สายน้อย
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
16 6520102010657 นาย ปวริศร์ ยินดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
17 6520102010692 นายพงศธร เกาะแก้ว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร