รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาโยธา สาขางาน โยธา

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520121010023 นายนาย ณัฐพงษ์ ชลกาญจน์
ยืนยัน
2 6520121010090 นางสาวธิดาภรณ์ เพิ่มดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
3 6520121010093 นางสาวณัฐณิชา สิถิลวรรณ
ยืนยัน
4 6520121010101 นางสาวธัญชนก พหุนันต์
ยืนยัน
5 6520121010105 นางสาวฐิติมา สิทธิหา
ยืนยัน
6 6520121010175 นางสาวมนัสนันท์ สะอาด
ยืนยัน
7 6520121010238 นางสาวอริสรา โสมรักษ์
ยืนยัน
8 6520121010245 นางสาวศรินยา จารุขันธ์
ยืนยัน
9 6520121010413 นางสาวเจนจิรา เปรมทา
ยืนยัน
10 6520121010415 นายธีรโชติ ศักดิ์สิงห์
ยืนยัน
11 6520121010443 นางสาวรุ่งอรุณ ธรรมบุตร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
12 6520121010548 นายชอวฤทธิ์​ ไชยช่วย
ยืนยัน
13 6520121010576 นางสาวพรนภัส ศรศิริ
ยืนยัน
14 6520121010577 นางสาวนันท์สินี ชัยธานี
ยืนยัน
15 6520121010613 นายขจรพงษ์ พุฒพวง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
16 6520121010675 นางสาวมลธิดา บุสบิน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
17 6520121010696 นางสาววรรณิษา ปลื้มจิต
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร