รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาโยธา สาขางาน โยธา

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530121010242 นางสาวพัทยา บุญภา
ยืนยัน
2 6530121010268 นางสาวศิรดา นามโสภา
ยืนยัน
3 6530121010269 นางสาวรติมา สุขสร้อย
ยืนยัน
4 6530121010309 นายศราวุธ ศรียงค์
ยืนยัน
5 6530121010342 นายสิรภพ ทองเติม
ยืนยัน
6 6530121010447 นายธนากร แก้วบวร
ยืนยัน