รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางาน เครืองมือกล

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530102110011 นายณัฐวุธ ทองแจ่ม
ยืนยัน
2 6530102110014 นายปฏิภาณ สรแสง
ยืนยัน
3 6530102110053 นางสาวรุจิวรรณ รุ่งเรือง
ยืนยัน
4 6530102110064 นายกฤษณพงษ์ สอนอาจ
ยืนยัน
5 6530102110067 นายศักดิ์ทวี ทวีศักดิ์
ยืนยัน
6 6530102110068 นายวัชรพล สารทรัพย์​
ยืนยัน
7 6530102110074 นายธนภูมิ รัตนภักดี
ยืนยัน
8 6530102110080 นายเผ่าภากร ก่ำภูเขียว
ยืนยัน
9 6530101110114 นายชาคริต สนรัมย์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
10 6530102110134 นางสาวอารีรัตน์ บุญสู่
ยืนยัน
11 6530102110147 นายอธิยุต สีสุข
ยืนยัน
12 6530102110151 นางสาวอังคณา สมแสวง
ยืนยัน
13 6530102110168 นายณภัทร ประทุมเลิศ
ยืนยัน
14 6530102110174 นายอาทิตย์ สิมโสม
ยืนยัน
15 6530102110189 นายณัฐพล ทองแดง
ยืนยัน
16 6530102110190 นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณทอง
ยืนยัน
17 6530102110191 นายณฤทธิ์ หวังดี
ยืนยัน
18 6530102110192 นายณวัฒน์ หวังดี
ยืนยัน
19 6530102110196 นายสุรศักดิ์ โคตรทารินทร์
ยืนยัน
20 6530102110207 นายภราดร บุญสอน
ยืนยัน
21 6530102110215 นางสาวนิรัชชา นีนะมนต์
ยืนยัน
22 6530102110222 นายธนา หมื่นรัตน์
ยืนยัน
23 6530102110225 นายศุภชัย รจพจน์
ยืนยัน
24 6530102110249 นายอัครนันทร์ จันทร์ถา
ยืนยัน
25 6530102110297 นายจิรประวัติ โจรัตน์
ยืนยัน
26 6530102110298 นายธวัชชัย สุขแก้ว
ยืนยัน
27 6530102110307 นางสาวณัฐกมล สุนนนาม
ยืนยัน
28 6530102110312 นางสาวมณฑนา เพิ่มมณี
ยืนยัน
29 6530102110327 นายภัทรดนัย ไข่เสน
ยืนยัน
30 6530104110334 นายธีรภัทร พามาดี
ยืนยัน
31 6530102110376 นายศุภฤกษ์ ปาวะรีย์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
32 6530102110474 นายชัยวัฒน์ กุลพรม
ยืนยัน
33 6530102110493 นายเดชาวัต อินทะนา
ยืนยัน
34 6530102110496 นายสรายุทธ วารินทร์
ยืนยัน
35 6530102110524 นายณัฐกิตติ์ จันทร์โรจนานนท์
ยืนยัน
36 6530102110571 นายภูมินทร์ อยู่พวง
ยืนยัน
37 6530102110584 นายคทาวุทธ ประริมา
ยืนยัน
38 6530102110618 นางสาวสุทธิดา มีกุล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
39 6530101110644 นายธีรพล ศรีชามก
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
40 6530102110677 นายอนุวัฒน์ มังคะการ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
41 6530102110693 นายภัทรพล นนท์พละ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร