รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530105110243 นายธีรเมธ กิติลาภ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
2 6530105110310 นางสาวนันทา วงศ์คำจันทร์
ยืนยัน
3 6530105110482 นายทีฆทัศน์ โคตะสา
ยืนยัน
4 6530105110530 นายทวีศักดิ์ คุณสมบัติ
ยืนยัน
5 6530105110562 นายธีรเทพ ภาคศิริ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF