รายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 65301051130018 นายธนภัทร ชาติแพงตา อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
2 65301051130043 นายรลิศ ใจเข้ม อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
3 65301051130477 นายจิระ แผ่นกาม อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
4 65301051130523 นายนัฐพล ผายกลาง อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
5 65301051130590 นายธีรภัทร ถิรรัฐเศรษฐ์ อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
6 65301051130651 นางสาวนิลาัวลย์ ศักดี อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
7 65301051130665 นางสาวอรัญญา มาสู่ อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
8 65301051130108 นางสาวทักษิณา ใจใส การสมัครหมดอายุ
9 65301051130110 เด็กหญิงวิไลพร กออ่อน การสมัครหมดอายุ
10 65301051130300 นายนวพล วาจาสัตย์ การสมัครหมดอายุ
11 65301051130628 นายวรุตม์ ชินขุนทด การสมัครหมดอายุ