รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530103010261 นายศุภชัย การะปักษ์
ยืนยัน