รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530128120569 นางสาวฤทัย นนท์ศิริ
ยืนยัน
2 6530128120669 นายปฏิวัติ ชะลูด
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร