รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520105010078 นายพิสิษฐ ฟุ้งสุข
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
2 6520105010176 เด็กหญิงศิวิมล ปลงใจ
ยืนยัน
3 6520105010223 นายธนวัฒน์​ พ้น​กรรม​
ยืนยัน
4 6520105010335 นางสาวกรวรรณ กรินรักษ์
ยืนยัน
5 6520105010373 นายสารสิน​ กงไกรลาศ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
6 6520105010385 นายภาคิม พรมชาติ
ยืนยัน
7 6520105010456 นายชุติวัต โปร่งจิต
ยืนยัน
8 6520105010475 นายกนกศักด์ วรรณโตร
ยืนยัน
9 6520105010673 นายวัชระ ปาระมะ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
10 6520121010696 เด็กหญิงวรรณิษา ปลื้มจิต
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร