รายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 65301280130354 นายนพรัตน์ รักถิ่น อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
2 65301280130658 นางสาววันทนีย์ แสงทอง อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
3 65301280130040 นายสันติภาพ สมวงษา การสมัครหมดอายุ
4 65301280130122 นางสาวนัฐธิดา โสจิต การสมัครหมดอายุ
5 65301280130166 นางสาวมณฑิตา ทิสา การสมัครหมดอายุ
6 65301280130452 นายฐิติกร อารีกุล การสมัครหมดอายุ