รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางาน ผลิตภัณฑ์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520103010287 นายเสฏฐวุฒิ ศรีสรร
ยืนยัน