รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530901110392 นายถาวร ทองลอง
ยืนยัน
2 6530901110477 นายพีรศักดิ์ แสนสีหา
ยืนยัน
3 6530901110478 นายปริวรรต ชมภูพพาทย์
ยืนยัน
4 6530901110588 นายธีระเดช มีมาก
ยืนยัน
5 6530901110699 นายนายสุรเชษฐ์ วันทอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร