รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530106110256 นายพงศธร บุญอุ้ม
ยืนยัน
2 6530106110258 นายประวิทย์ โคตรหา
ยืนยัน
3 6530106110445 นายไอศูรย์ ดอนตุ้มไพร
ยืนยัน
4 6530106110694 นายอนุพงศ์ ลอยหา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร