รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530102110006 นายสมหมาย​ มูลมั่ง​
ยืนยัน
2 6530104110025 นางสาวไพลิน วงษาเสนา
ยืนยัน
3 6530104110035 นายทัศน์ดนัย จันทร์สด
ยืนยัน
4 6530104110054 นางสาวณัฐกานต์ สอนคำเสน
ยืนยัน
5 6530104110061 นายอาริต พิมพรมมา
ยืนยัน
6 6530105110065 นายวราวุธ อินทร์ชา
ยืนยัน
7 6530104110086 นายเจตริน คำภานิล
ยืนยัน
8 6530104110092 นายสุทัศน์ วิลาวรรณ์
ยืนยัน
9 6530104110100 นายชานนท์ สองศรี
ยืนยัน
10 6530104110115 นายสิทธิศักดิ์ ในทอง
ยืนยัน
11 6530104110118 นางสาวศศิวิมล บุญไทย
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
12 6530104110120 นายภาสกร สุขดี
ยืนยัน
13 6530104110124 นายธีรวัฒน์ เฉียบแหลม
ยืนยัน
14 6530104110125 นายสันติ ทองค่ำ
ยืนยัน
15 6530104110129 นายพงษ์ศธร รูปหุ่น
ยืนยัน
16 6530104110131 นายศิริศักดิ์ ศิริคุณ
ยืนยัน
17 6530104110135 นายนฤเทพ สายโท
ยืนยัน
18 6530104110136 นายธนภัทร ทองคำ
ยืนยัน
19 6530104110137 นายอภิเดช เเสงสุดตา
ยืนยัน
20 6530104110158 นายอดิศักดิ์ พันธุ์ศรี
ยืนยัน
21 6530104110160 นายอภิชัย เสาร์แก้ว
ยืนยัน
22 6530104110161 นายสุรศักดิ์ เจริญเมือง
ยืนยัน
23 6530104110162 นายภาณุพัฒน์ แจ้งเขว้า
ยืนยัน
24 6530104110165 นายเพชรายุทธ เบื้องบน
ยืนยัน
25 6530104110170 นายฉัตรฌาธร ดวงกลาง
ยืนยัน
26 6530104110173 นายอภิสิทธิ์ สายเสน
ยืนยัน
27 6530104110177 นายครรชิตพล นนทศิริ
ยืนยัน
28 6530104110178 นายศรราม ทองสมุทร
ยืนยัน
29 6530104110179 นายอภิสิทธิ์ ทวีสุข
ยืนยัน
30 6530104110180 นายธนิก รัตนกุล
ยืนยัน
31 6530104110217 นางสาวดารินา สิมมลี
ยืนยัน
32 6530104110219 นายกิตติศักดิ์ บังศรี
ยืนยัน
33 6530104110241 นายภาณุ สมบัติ
ยืนยัน
34 6530104110246 นายกิตติศักดิ์ ดวงบุบผา
ยืนยัน
35 6530104110248 นางสาวพรพิมล พลจันทร์
ยืนยัน
36 6530104110263 นายกิตติคมน์ พรหมอารักษ์
ยืนยัน
37 6530104110275 นายกวีพัชร์ เเก่นมั่น
ยืนยัน
38 6530104110276 นายอนุชา อุ้มเเก้้ว
ยืนยัน
39 6530104110279 นายจารุพัฒน์ จันโทรัตน์
ยืนยัน
40 6530104110282 นางสาวสุพิศชญา พุ่มจันทร์
ยืนยัน
41 6530104110290 นายนนทชัย พรธรรม
ยืนยัน
42 6530104110291 นายธนัญชัย สุโพธิ์
ยืนยัน
43 6530104110295 นายนพเก้า มากดี
ยืนยัน
44 6530104110317 นายณัชพล ผดุงเจริญ
ยืนยัน
45 6530104110329 นายวงศกร ไชยสำแดง
ยืนยัน
46 6530104110338 นายวัชรพล ทองมั่น
ยืนยัน
47 6530104110339 นายพีระณัฐ กันยามา
ยืนยัน
48 6530104110347 นางสาวสุดา ชาลีกุล
ยืนยัน
49 6530104110353 นายสิทธิชัย เรียงวัล
ยืนยัน
50 6530104110357 นายกิตติศักดิ์ คงศรี
ยืนยัน
51 6530104110362 นางสาววรรณษา ชูก้่น
ยืนยัน
52 6530104110365 นายเจริญเกียรติ นักผูก
ยืนยัน
53 6530104110368 นายณัฐวัตร สายสี
ยืนยัน
54 6530104110370 นายธาดานันต์ เผ่าภูรี
ยืนยัน
55 6530104110374 นายวีระชน แสงทอง
ยืนยัน
56 6530104110378 นางสาวปวีณา อุ้มแก้ว
ยืนยัน
57 6530104110379 นายพงษธร กุก่อง
ยืนยัน
58 6530104110396 นายทศวรรษ พร้อมสมุทร
ยืนยัน
59 6530104110407 นายนพรุจ จันทะสน
ยืนยัน
60 6530104110409 นายธิติพันธุ์ ถุงเชื้อ
ยืนยัน
61 6530104110418 นายธีรภัทร แก่นจันทร์
ยืนยัน
62 6530104110419 นายพนมพร ทองอ้วน
ยืนยัน
63 6530104110421 นางสาวสุจิตรา ประวาสุข
ยืนยัน
64 6530104110426 นางสาวธิติมา บุษภาพ
ยืนยัน
65 6530104110427 นางสาวลักขณา จันทร์หาญ
ยืนยัน
66 6530104110428 นายดิษยสรินทร์ ศรีนวล
ยืนยัน
67 6530104110444 นายอรรถสิทธิ์ โสภาสาย
ยืนยัน
68 6530104110466 นายปิยวัฒน์ พละศักดิ์
ยืนยัน
69 6530104110468 นายธนวัฒน์ เมืองซอง
ยืนยัน
70 6530104110501 นายธราเทพ ทนดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
71 6530104110502 นายณรงค์ศักดิ์ กะมะณีย์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
72 6530104110509 นายศราวุฒิ เจริญพงษ์
ยืนยัน
73 6530104110511 นายณัฐพล จดจำ
ยืนยัน
74 6530104110515 นายศรายุทธ สอนพงษ์
ยืนยัน
75 6530104110516 นายวินัยเพชร พิมพารัตน์
ยืนยัน
76 6530104110522 นายอดิเทพ สอนหอม
ยืนยัน
77 6530104110523 นายภพธรรม ศรีนวล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
78 6530104110537 นายภานุพงษ์ บุญทวี
ยืนยัน
79 6530104110541 นายมงคล ดวงแก้ว
ยืนยัน
80 6530104110552 นายภานุพงศ์ จิตรแสวง
ยืนยัน
81 6530104110557 นางสาวสุจิรา สอนพงษ์
ยืนยัน
82 6530104110558 นายกฤษกร รักดี
ยืนยัน
83 6530104110568 นายจักรภัทร ภูมี
ยืนยัน
84 6530104110570 นายนิธิภัทร มงคล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
85 6530104110574 นายธนพงษ์ พินธุเอก
ยืนยัน
86 6530104110582 นายนฤเบศร์ แสงทอง
ยืนยัน
87 6530104110590 นายพงศ์พันธ์ ศิลารักษ์
ยืนยัน
88 6530104110591 นายชัยมงคล ศิลารักษ์
ยืนยัน
89 6530104110592 นายพงศ์ธร หนองเทา
ยืนยัน
90 6530104110601 นายรัฐนัย บุญชม
ยืนยัน
91 6530104110602 นายพีระพัฒน์ ก้อนแก้ว
ยืนยัน
92 6530104110622 นายปฏิพล รักษาธรรม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
93 6530104110630 นายนัฐพงษ์ ใจงาม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
94 6530104110640 นายกิตติศักดิ์ นาโพธิ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
95 6530104110646 นายศศิพัฒน์ โคสา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
96 6530104110659 นายธนโชติ โลมรัตน์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
97 6530104110663 นายธนพล หอมหวล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
98 6530104110668 นายจักรพันธ์ บุญชิต
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
99 6530104110682 นายวุฒิชัย ชนะพันธ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
100 6530104110683 นายณัฐพร โคตรบรรดิษ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
101 6530104110686 นายพรภวิษย์ สร้อยสุวรรณ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
102 6530104110691 นายสุทธิพันธ์ เพชราเวช
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
103 6530104110700 นายพงษ์ศกร มั่นคง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร