รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530101010244 นายธนกฤต บุญสุภา
ยืนยัน
2 6530101010278 นายวรายุส เดชจร
ยืนยัน
3 6530101010320 นายบุริทร์ วงษา
ยืนยัน
4 6530101010321 นายสิทธิศักดิ์ เกษแก้ว
ยืนยัน
5 6530101010372 นายรุ่งเรือง แสงพันธ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
6 6530101010469 นายกฤตยชญ์ ผิวงาม
ยืนยัน
7 6530101010545 นายอริญชย์ มูลเพ็ชร
ยืนยัน