รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขางาน ช่างอากาศยาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530126110005 นายอริญชัย ป้องคำ
ยืนยัน
2 6530126110138 นายฐณะวัฒน์ ศรีดาโคตร
ยืนยัน
3 6530126110143 นางสาวรุจิพรรณ ทองพิทักษ์ภูรี
ยืนยัน
4 6530126110265 นางสาวปุณณดา แสงฤทธิ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
5 6530126110266 นางสาวอนรรฆวี เบ้าเงิน
ยืนยัน
6 6530126110314 นายบรรพต ราษฎรดี
ยืนยัน
7 6530126110328 นายสุทธิพงษ์ สงวนพิมพ์
ยืนยัน
8 6530101110369 นายวุฒิไกร วอทอง
ยืนยัน
9 6530126110451 นายชัชชัย เชิดชู
ยืนยัน
10 6530126110666 นายเอกพจน์ บุตรสุนทร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร