รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530102010001 นายณรงค์ชัย คิรีเขียว
ยืนยัน
2 6530102010016 นายศิวกร สุขพรม
ยืนยัน
3 6530102010040 นายโยธิน กมุทรัตน์
ยืนยัน
4 6530102010043 นายสมพงษ์ โคตรบุดดี
ยืนยัน
5 6530102010055 นายนิรวิทย์ สง่าจิตร
ยืนยัน
6 6530102010088 นายทินกร ประเสริฐ
ยืนยัน
7 6530102010102 นายมนตรี วงษาลี
ยืนยัน
8 6530102010140 นายศิริศักดิ์ สันธิ
ยืนยัน
9 6530102010144 นายเศรษฐพงศ์ บุญจอง
ยืนยัน
10 6530102010148 นายเกียรติศักดิ์ คำมงคล
ยกเลิก
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
11 6530102010193 นายจีรพัฒน์ เทียมสนิท
ยืนยัน
12 6530102010227 นายพรพิพัฒน์ กิ่งก้าน
ยืนยัน
13 6530102010229 นายกฤษดา อุปลาบัติ
ยืนยัน
14 6530102010236 นายณัฐวุฒิ ช่อแก้ว
ยืนยัน
15 6530102010349 นายอภิรัตน์ โสภี
ยืนยัน
16 6530102010397 นายชัยวัฒน์ ยีรัมย์
ยืนยัน
17 6530102010417 นายพิทักษ์ นวลพงษ์
ยืนยัน
18 6530102010422 นายจักรพรรดิ์ ปานะวงศ์
ยืนยัน
19 6530102010423 นายดนัย การีวัฒน์
ยืนยัน
20 6530102010424 นายจิระวัฒน์ แสงเพ็ชร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
21 6530102010425 นางสาวดุสิตา เครือหลวง
ยืนยัน
22 6530102010483 นายเด่นรนัย พินแก้ว
ยืนยัน
23 6530102010484 นายไกรสร ปะถะมา
ยืนยัน
24 6530102010485 นาย ณัฐพงษ์ โกสม
ยืนยัน
25 6530102010526 นายพงษ์พสิษฐ์ พณะสันต์
ยืนยัน
26 6530102010544 นายอภิวัฒน์ พนม
ยืนยัน
27 6530102010549 นายอัษฎาวุธ ผึ่งผาย
ยืนยัน
28 6530102010563 นายณัฐวุฒิ จันทร์ผอง
ยืนยัน
29 6530102010581 นายศิริชัย สมศรี
ยืนยัน
30 6530102010585 นายพยนต์ ประมงเขต
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
31 6530102010610 นายปริวัฒน์ จันทาพุฒ
ยืนยัน
32 6530102010617 นายเกียรติศักดิ์ คำมงคล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร