รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางาน สถาปัตยกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6520108010122 เด็กหญิงจันทกานต์ พึ่งแสงสุวรรณ
ยืนยัน
2 6520108010391 เด็กชายชินกรณ์ พันธ์มา
ยืนยัน
3 6520108010395 นางสาวจุฑาวิณี อุปัสสา
ยืนยัน
4 6520108010551 นายฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
5 6520108010615 นางสาวศิริภาพร สุขผล
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
6 6520108010650 นางสาวอารีดา โสภา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร