รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530106010172 นายชูเกียรติ จันมนตรี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
2 6530106010394 นายบารเมศวร์ ภาคะ
ยืนยัน
3 6530106010583 นายวรพล ลิขิตสัมพันธ์
ยืนยัน
4 6530106010587 นายณภัทร โฉมงาม
ยืนยัน
5 6530104010595 นายพีระนัฐ สุขสาร
ยืนยัน
6 6530106010661 นายณัฐวุฒิ ไชยบุญทัน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
7 6530106010671 นายปฏิพล สายพงษ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
8 6530106010672 นายศักดาฤทธิ์ ศรีโคตร
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร