รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530128130017 นางสาวอารีรัตน์ ประสมรักษ์
ยืนยัน
2 6530128130039 นางสาวศุณัตตา วงศ์สมบัติ
ยืนยัน
3 6530128130047 นางสาวรุ่งทิพย์ วงค์ใหญ่
ยืนยัน
4 6530128130254 นายธนวัฒท์ วัลภา
ยืนยัน
5 6530128130387 นางสาวอินทิรารัตน์ ลิลัน
ยืนยัน
6 6530128130433 นางสาวพรรณภัทร ศรีเอิบ
ยืนยัน
7 6530128130436 นางสาวเปี่ยมฤทัย สุระภา
ยืนยัน
8 6530128130437 นางสาวธันญาพร ชาญนอก
ยืนยัน
9 6530128130531 นางสาววริศรา ผจงตระกูลชัย
ยืนยัน
10 6530128130658 นายสุรสิงห์ จันทคูณ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
11 6530128130664 นายสุรเกียรติ วงเวียน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
12 6530128130680 นางสาวกัลยาณี วิชัย
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
13 6530128130681 นางสาวมงคลทิพย์ จันทร์ทอง
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร