รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530108110073 นายนัฐชัย พลชัย
ยืนยัน
2 6530108110099 นายภีรภัทร มิ่งขวัญ
ยืนยัน
3 6530108110233 นางสาวสุณีรัตน์ พื้นผา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
4 6530108110237 นายนายปรเมศ กาญจนพันธ์
ยืนยัน