รายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 65301081130114 นายณัฐวัฒน์ แก้วมี อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
2 65301081130125 นายชิษณุพงศ์ ขายแก้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
3 65301081130307 นางสาวกุมุทสิริ สุคนธจร อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
4 65301081130548 นางสาวสุชาด บัวทอง อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
5 65301081130249 นางสาวกุมุทสิริ สุคนธจร การสมัครหมดอายุ
6 65301081130525 นายวินทกร สุคติ การสมัครหมดอายุ