รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530101110036 นายวุฒิพงษ์ ทองใบใหญ่
ยืนยัน
2 6530101110041 นายกชกร ไสสอาด
ยืนยัน
3 6530101110048 นายธนสาร พันธ์น้อย
ยืนยัน
4 6530101110049 นายธนัญชัย อุ่นศรี
ยืนยัน
5 6530101110060 นายสิริโชค ศรีสงคราม
ยืนยัน
6 6530101110063 นายอัษฎาวุธ แท่นทอง
ยืนยัน
7 6530101110069 นายยศกร เด่นจารุกูล
ยืนยัน
8 6530101110072 นายนันทิพัฒน์ พันธุ์ดี
ยืนยัน
9 6530101110077 นายนภดล ชมภูพื้น
ยืนยัน
10 6530101110079 นายชัยวัฒน์ ทำมาด้วง
ยืนยัน
11 6530101110084 นายภูริพัตร บุญสาลี
ยืนยัน
12 6530101110085 นายฐาปกรณ์ วงษ์ชมภู
ยืนยัน
13 6530101110087 นาย ปริญญา ท้าวหงษ์
ยืนยัน
14 6530101110121 นายอนุวรรตย์ ปาละวงศ์
ยืนยัน
15 6530101110123 นายจิตกร​ พันธ์​หนอง​โพน​
ยืนยัน
16 6530101110127 นายตะวัน หอมดวงสี
ยืนยัน
17 6530101110128 นายนันทิพัฒน์ พลพวก
ยืนยัน
18 6530101110133 นายเฉลิมชัย บุญเดช
ยืนยัน
19 6530101110139 นางสาวอรัญญารัตน์ ศิลาชัย
ยืนยัน
20 6530101110167 นายชัยวิชิต ทองพิมพ์
ยืนยัน
21 6530101110169 นายภูมิพัฒน์ พิมปะรุ
ยืนยัน
22 6530101110182 นายเฉลิมชัย เกาะน้ําใส
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
23 6530101110194 นายวิรัตน์ เบ็ญพันธ์
ยืนยัน
24 6530101110195 นายโยธิน พิเคราะห์
ยืนยัน
25 6530101110198 นายจิราธิวัฒน์ บุตดี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
26 6530101110202 นายทวีศักดิ์ โพธิ์กุล
ยืนยัน
27 6530101110209 นายวรวุธ คัชรินทร์
ยืนยัน
28 6530101110226 นายพีระพัฒน์ แสนนารักษ์
ยืนยัน
29 6530101110250 นายกิตติพงศ์ ศรียางนอก
ยืนยัน
30 6530101110251 นายอดิศร น้ำเงิน
ยืนยัน
31 6530101110260 นายอนิรุทธิ์ คำศรี
ยืนยัน
32 6530101110262 นายณัฐวุฒิ สมมาตย์
ยืนยัน
33 6530101110270 นายมนตรี วงชาลี
ยืนยัน
34 6530101110274 นายศุภกร ซุ่นเซ่ง
ยืนยัน
35 6530101110284 นายธีรเดช สายคูณ
ยืนยัน
36 6530101110305 นายธนัญชัย ชูเนตร
ยืนยัน
37 6530101110322 นายสุธทิวา ศรีรักษา
ยืนยัน
38 6530101110336 นายอนันตชาติ ตุมชาติ
ยืนยัน
39 6530101110355 นายชิตพล สมบูรณ์
ยืนยัน
40 6530101110380 นายณัฐวุฒิ สิงห์แก้ว
ยืนยัน
41 6530101110400 นายกฤษฎา สุขผล
ยืนยัน
42 6530101110408 นายปฏิหารย์ ชมชิด
ยืนยัน
43 6530101110412 นางสาวจุฑามาศ นันทะบุตร
ยืนยัน
44 6530101110430 นายวีระภัทร เหมือนมาตร
ยืนยัน
45 6530101110440 นายพลพล ทองเหลือง
ยืนยัน
46 6530101110459 นายธนากร แสนกล้า
ยืนยัน
47 6530101110503 นางสาวอารีรัตน์ คําแพง
ยืนยัน
48 6530101110514 นางสาวอมรรัตน์ วรอรรถ
ยืนยัน
49 6530101110535 นายสุภนิช คำลอย
ยืนยัน
50 6530101110547 นายสาธิต เชื้อชา
ยืนยัน
51 6530101110550 นายกฤษฎา สีดี
ยืนยัน
52 6530101110560 นายเอกรัตน์ ไตรรัตน์
ยืนยัน
53 6530101110565 นายบัณฑิต สายแก้ว
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
54 6530101110575 นายพงษ์พัฒน์ ต้นโพธิ์
ยืนยัน
55 6530101110611 นายสุพัฒน์ พรมผัน
ยืนยัน
56 6530101110624 นายนัทธพงศ์ ติมุลา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
57 6530101110636 นายธนวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
58 6530101110637 นายภาณุวิชญ์ พงษ์เกษ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
59 6530101110649 นายอัครพล พึ่งพบ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
60 6530101110651 นางสาวศิริลักษณ์ ราศรี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
61 6530101110652 นายณัฐพล ศรีเบญจพฤกษ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
62 6530101110654 นายเด่นดนัย อุนาพันธ์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
63 6530101110688 นายเด่นดนัย ยำยวน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร