รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบัญชี สาขางาน การบัญชี

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530201110010 นางสาวนงนภัทร ผลชอุ่ม
ยืนยัน
2 6530201110013 นางสาวแก้วตา อ่อนวรรณะ
ยืนยัน
3 6530201110033 นางสาวอภิญญา เมืองซอง
ยืนยัน
4 6530201110037 นางสาวธารารัตน์ เข็มทอง
ยืนยัน
5 6530201110038 นางสาวอภิญญา กิ่งสุวรรณ์
ยืนยัน
6 6530201110042 นางสาวอริสา เจริญทัศน์
ยืนยัน
7 6530201110045 นางสาวสุขุมาภรณ์ ศรีทอง
ยืนยัน
8 6530201110046 นางสาวสุนิตา พานเงิน
ยืนยัน
9 6530201110056 นางสาวพิณเพลิน บุดดาลี
ยืนยัน
10 6530201110057 นางสาวเพ็ญนภา ทองคำพิมพ์
ยืนยัน
11 6530201110076 นางสาววสุนันท์ ชอบดี
ยืนยัน
12 6530201110081 นางสาวอารยา โสภาสิน
ยืนยัน
13 6530201110095 นางสาวพรนภัทร พิมพ์โคตร
ยืนยัน
14 6530201110098 นางสาวพิมพ์มาดา พลอินต๊ะ
ยืนยัน
15 6530201110104 นางสาวสุชาดา เสือทอง
ยืนยัน
16 6530201110132 นางสาวชลิดาพร ถวายทรัพย์
ยืนยัน
17 6530201110150 นางสาวชลธิชา กะหะกะสิทธิ์
ยืนยัน
18 6530201110157 นางสาวเนตรนภา เจริญชัย
ยืนยัน
19 6530201110159 นางสาวปรางทอง สาวแวว
ยืนยัน
20 6530201110184 นางสาวภัทราวดี ถ้ำหิน
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
21 6530201110210 นางสาวพรพิมล คันสอน
ยืนยัน
22 6530201110211 นางสาวธรณ์ธันย์ ค่อมบุญ
ยืนยัน
23 6530201110212 นางสาว พุธิตา เสริมทรัพย์
ยืนยัน
24 6530201110216 นางสาวพัชรพร ชานนท์ตรี
ยืนยัน
25 6530201110221 นางสาวภัทรวดี ไชยโกฏิ
ยืนยัน
26 6530201110224 นางสาวปณิตา สีแสด
ยืนยัน
27 6530201110240 นางสาวจันทรวรรณ นามนวล
ยืนยัน
28 6530201110257 นางสาวปาริชาติ ผลทวี
ยืนยัน
29 6530201110306 นางสาวธัญญาภรณ์ แสงตา
ยืนยัน
30 6530201110308 นางสาวอารีรัตน์ สิถินวรรณ์
ยืนยัน
31 6530201110326 นางสาวนิศาชล เฟื่องฟู
ยืนยัน
32 6530201110344 นางสาวอภิญญา กัญจนา
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
33 6530201110348 นางสาวน้ำหวาน เหลาเคน
ยืนยัน
34 6530201110351 นางสาวดลฤดี สุวรรณสิงห์
ยืนยัน
35 6530201110361 นางสาว เกตุกมล เขาแก้ว
ยืนยัน
36 6530201110367 นางสาวลดาวัลย์ วิลัยรัมย์
ยืนยัน
37 6530201110377 นางสาวศิริลักษณ์ กกกนทา
ยืนยัน
38 6530201110393 นางสาวพิมพ์ชนก นนทะนำ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนต้องแสดงให้เห็นชื่อของผู้สมัครและผลการเรียนอย่างชัดเจน หากมี 2 หน้าให้สแกนทั้ง 2 หน้า โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF
39 6530201110398 นางสาวฑิตธิตา บุญโสภา
ยืนยัน
40 6530201110429 นางสาวศิริลักษณ์ ยาเลิศ
ยืนยัน
41 6530201110431 นางสาวจุฑาทิพย์ เครือบุตร
ยืนยัน
42 6530201110432 นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภาสาย
ยืนยัน
43 6530201110453 นางสาวภัทราภรณ์ กำทอง
ยืนยัน
44 6530201110462 นางสาววรนุช จุลหอม
ยืนยัน
45 6530201110472 นางสาวสุทธินันท์ สุดสะอาด
ยืนยัน
46 6530201110486 นางสาวอรสา สาพิราช
ยืนยัน
47 6530201110487 นางสาวศิรินภา สุยังกุล
ยืนยัน
48 6530201110512 นางสาวนฤมล ขันแก้ว
ยืนยัน
49 6530201110529 นางสาวกรกมล สนตาเถร
ยืนยัน
50 6530201110533 นางสาวกัลยา แก้วศรี
ยืนยัน
51 6530201110534 นางสาววาสนา ศรวิชัย
ยืนยัน
52 6530201110543 นายอภิสิทธิ์ วินิดสัย
ยืนยัน
53 6530201110561 นางสาววรนารถ สังข์ศิริ
ยืนยัน
54 6530201110573 นางสาวอรทัย บุญครอง
ยืนยัน
55 6530201110586 นางสาวหฤทัย ไชยชนะ
ยืนยัน
56 6530201110598 นางสาวภัทรวดี อารีจิต
ยืนยัน
57 6530201110619 นางสาวธัญญาธรณ์ ขุนเจริญ
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
58 6530201110634 นางสาวบัณฑิตา เเสนทวีสุข
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
59 6530201110653 นางสาวธิดารัตน์ ทองเต็ม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
60 6530201110667 นางสาวบัณฑิตา สุยใสย์
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
61 6530201110670 นางสาวนันทกา บุญมาโฮม
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร
62 6530201110678 นางสาวทิพย์ประภา ลาศรี
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร