สมัครเข้าศึกษาต่อระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทการสมัคร รอบโควต้า

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน นักศึกษา


**โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน (เลขที่....หมู่ที่..... ซอย/ถนน...... ตำบล.... อำเภอ.... จังหวัด..... รหัสไปษณีย์...... โทรศัพท์........)
ระบุชื่อสถานศึกษาให้ถูกต้องชัดเจน
**โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน (เลขที่....หมู่ที่..... ซอย/ถนน...... ตำบล.... อำเภอ.... จังหวัด..... รหัสไปษณีย์...... โทรศัพท์........)
ระบุความสามารถพิเศษที่ต้องการใช้ในการพิจารณาประกอบการสมัคร (ถ้ามี)
** ขนาดไฟล์ไม่เกิด 1 Mb
** ขนาดไฟล์ไม่เกิด 1 Mb
** ขนาดไฟล์ไม่เกิด 1 Mb
** เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป
ขนาดไฟล์ไม่เกิด 1 Mb