รายชื่อผู้สมัครรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 6530105120228 นางสาวเนตรนภา ศรีเสน
ยืนยัน
2 6530105120690 นายผดุงเกียรติ ซานี่
อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร