สมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า
Card image cap
สมัครเรียน ปวช.

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คลิกเพื่อสมัคร
Card image cap
สมัครเรียน ปวส.

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คลิกเพื่อสมัคร
Card image cap
สมัครเรียน ป. ตรี

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

คลิกเพื่อสมัคร
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 168 42
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 96 17
3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 24 1
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 120 43
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 72 10
6 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 48 2
7 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 24 6
8 ช่างโทรคมนาคม โทรคมนาคม 24 1
9 โยธา โยธา 48 16
10 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 48 28
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 72 7
2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 24 0
3 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 72 31
4 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 1
5 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 72 19
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 48 1
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 12 8
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 12 0
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 12 1
10 โยธา โยธา 48 6
11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 12 2
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.6
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครืองกล เทคนิคยานยนต์ 120 64
2 เทคนิคการผลิต เครืองมือกล 96 41
3 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 0
4 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 120 102
5 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 72 5
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 24 2
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 4
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 24 4
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 0
10 โยธา โยธา 72 45
11 ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน 17 10
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 24 19
13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 24 2
14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 24 13
15 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 2
16 การบัญชี การบัญชี 72 62
17 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 24 4
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับปริญญาตรี (ป. ตรี)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 12 1
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 12 2
3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12 1