สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 144 27
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 72 12
3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 24 1
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 96 29
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 48 6
6 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 4
7 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 24 4
8 ช่างโทรคมนาคม โทรคมนาคม 24 0
9 โยธา โยธา 48 18
10 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 48 13
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 72 11
2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 24 6
3 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 72 6
4 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 0
5 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 72 14
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 48 17
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 3
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 24 3
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 0
10 โยธา โยธา 48 26
11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 1
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 24 5
13 การบัญชี การบัญชี 24 14
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.6
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครืองกล เทคนิคยานยนต์ 96 25
2 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 72 54
3 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 2
4 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 120 72
5 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 48 15
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 24 8
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 1
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 24 9
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 1
10 โยธา โยธา 72 50
11 ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน 17 7
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 24 3
13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 24 3
14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 24 16
15 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 6
16 การบัญชี การบัญชี 48 64
17 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 24 9
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับปริญญาตรี (ป. ตรี)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 16.2 4
2 เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 16.2 9
3 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 16.2 13
4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 16.2 23
5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 16.2 1