"ประกาศ"

นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเรียน กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการเท่านั้น