สมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า
Card image cap
สมัครเรียน ปวช.

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คลิกเพื่อสมัคร
Card image cap
สมัครเรียน ปวส.

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คลิกเพื่อสมัคร
Card image cap
สมัครเรียน ป. ตรี

สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

คลิกเพื่อสมัคร
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 144 7
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 72 1
3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 24 0
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 96 5
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 48 1
6 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 2
7 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 24 1
8 ช่างโทรคมนาคม โทรคมนาคม 24 0
9 โยธา โยธา 48 9
10 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 48 8
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 72 7
2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 24 1
3 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 72 3
4 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 0
5 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 72 7
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 48 1
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 0
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 24 0
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 0
10 โยธา โยธา 48 14
11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 0
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 24 0
13 การบัญชี การบัญชี 24 12
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.6
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคนิคเครืองกล เทคนิคยานยนต์ 96 8
2 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 72 17
3 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 24 0
4 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 120 20
5 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 48 3
6 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 24 3
7 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 24 0
8 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 24 2
9 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 0
10 โยธา โยธา 72 23
11 ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน 17 4
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 24 3
13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 24 2
14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 24 5
15 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 24 0
16 การบัญชี การบัญชี 48 31
17 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 24 6
สาขาวิชา/สาขางาน ระดับปริญญาตรี (ป. ตรี)
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน โควต้า จำนวนผู้สมัคร
1 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 16.2 1
2 เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 16.2 3
3 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 16.2 2
4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 16.2 13
5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 16.2 0