ขั้นตอนการส่งเอกการหลักฐาน

1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครมีระยะเวลาในการชำระเงิินและส่งเอกสารหลักฐาน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

2. เมื่อส่งเอกสารหลักฐานแล้วและหลักฐานผ่านการตรวจสอบข้อมูล ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

3. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น

สถิติการสมัครรอบเพิ่มเติม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 1/41
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 0/81
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ 0/28
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 0/6
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 0/79
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 0/66
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม 0/23
สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม 0/32
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 0/1
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 0/14

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 0/15
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 0/20
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 0/51
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 0/40
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 0/16
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0/50
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 0/9
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 0/18
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0/19
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 0/30
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0/17

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาย ม.6)

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 0/48
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครืองมือกล 0/57
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 0/21
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 0/2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0/74
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 0/31
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 0/21
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 0/25
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0/38
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 0/5
สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขางานช่างอากาศยาน 0/22
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0/0
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0/28
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 0/1
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 0/12
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 0/23

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) 1

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 0/0
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า 0/6
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0/10