ขั้นตอนการส่งเอกการหลักฐาน

1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครมีระยะเวลาในการชำระเงิินและส่งเอกสารหลักฐาน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

2. เมื่อส่งเอกสารหลักฐานแล้วและหลักฐานผ่านการตรวจสอบข้อมูล ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

3. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น

สถิติการสมัครรอบเพิ่มเติม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 13/41
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 10/81
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ 1/28
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 6/6
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 7/79
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 6/66
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม 2/23
สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม 1/32
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 1/1
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 9/14

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 7/15
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 0/20
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 3/51
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 1/40
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 13/16
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2/50
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 4/9
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 1/18
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0/19
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 7/30
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 2/17

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาย ม.6)

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40/48
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครืองมือกล 18/57
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 7/21
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 2/2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 9/74
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 4/31
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 11/21
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 4/25
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3/38
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 5/5
สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขางานช่างอากาศยาน 0/22
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0/0
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 11/28
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1/1
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 12/12
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 7/23

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 0/0
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า 6/6
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2/10