สถติการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถติการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สายตรง)
สถติการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (สายม.6)
สถติการสมัครระดับปริญญาตรี